DMCA

Ste vlastníkom práv na niektorý z filmov alebo informácií na našej stránke a neželáte si aby boli naďalej zverejnené?
Pošlite nám DMCA oznámenie na email: [email protected]

Naša reakcia pri Vašej žiadosti bude zahŕňať zakázanie prístupu k materiálu považovaného za predmet porušovania Vašich práv a následne po preukázaní toho, že ste vlastníkom týchto práv embedovaný obsah zo stránky odstránime.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA o odobratí odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv. Stránka Mega-Kino.cz rešpektuje duševné vlastníctvo autorov embedovaných videí. Ak máte pocit (resp. ste si istý), že Vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je verejne prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, nahláste nám túto skutočnosť porušenia Vašich autorských práv.

Poskytnite nám náležité informácie:

  1. Úplný popis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa, podľa vášho tvrdenia, porušenie týka
  2. Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva
  3. Popis, kde sa na webovej stránke Mega-Kino.cz nachádza odkaz, ktorého sa, podľa vášho tvrdenia, porušenie týka
  4. Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu
  5. Vaše prehlásenie, že sa v dobré viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom. Prehlásenie podpísané Vami, vykonané s vedomím trestnej postihnuteľnosti za krivoprísažníctvo, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, alebo ste poverení jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Na Váš podnet budeme odpovedať do 5 pracovných dní, pričom reagovať dočasným zablokovaním obsahu budeme hneď po doručení podnetu, resp. do 2 pracovných dní.